Här visas bara de kurser som använder LTHs Moodle som lärplattform. Designvetenskapers övriga kurser hittar du via http://www.design.lth.se/utbildning/

Kursen i Tankestöd i vardagen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Kan man hitta glädje som cancersjuk?
Hur hanterar man livet som kroniskt sjuk och/eller närstående till kroniskt sjuk?

Genom att blanda medicinsk kunskap med socialt arbete och designtänkande skapas förutsättningar för helhetslösningar. Vilka samhällsfunktioner är involverade vid sjukdom och går det att designa ett samarbete med individens behov i centrum? Har närstående specifika behov och hur skiljer de sig från den cancersjukes? 

Kursen kombinerar teori med praktiskt arbete med vårdnavigering utifrån patient- och närståendeperspektiv. 

Kursen ges vid Institutionen för Designvetenskaper (Lunds Tekniska Högskola) i samverkan med Kliniska vetenskaper (Medicinska fakulteten) och Socialhögskolan (Samhällsvetenskapliga fakulteten).

Ett par skor

I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) både som process och som resultat.

Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera produkter, tjänster och miljöer och avgöra hur väl de uppfyller kriterier för universell och inkluderande design. Vidare tränas studenten också i att föreslå möjliga förbättringar till produkter, tjänster och miljöer så att de i högre grad uppfyller kriterierna för universell och inkluderande design.

Save

Foto: Ett barn med mobil och hörlurar pekar framåt

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig. Kursen syftar till att du skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera appar, bilder och e-hjälpmedel och deras användbarhet för den berörda människan och verksamheten.