Här visas bara de kurser som använder LTHs Moodle som lärplattform. Designvetenskapers övriga kurser hittar du via http://www.design.lth.se/utbildning/

Kursen i Tankestöd i vardagen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att utforma tankestöd för personer med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Kurs i belastnings- och kognitionsergonomi för industridesign-studenter i årskurs 2.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av äldre människors livsvillkor, nu och i framtiden, särskilt hur boende, vardagsmiljö, vardagsteknik och välfärdsteknologi kan planeras och designas i samarbete mellan äldre medborgare och yrkesverksamma från olika samhällssektorer.

Kursen i Rehabiliteringsteknik öppnar dina ögon för hur teknik kan skapa nya möjligheter för människor med funktionsnedsättningar. Kunskaper om teknikanvändaren, användargränssnitt och förmågan att förstå helheten kommer att vara viktiga egenskaper hos en ingenjör i framtidens designprocess. Under kursen kommer du att erfara hur riktigt stora svårigheter ibland kan inspirera omvärlden till genuint ny teknik. En av de viktigaste tillgångarna inom området (re)habiliteringsteknik är spännvidden mellan å ena sidan de existerande problemen för människan i fråga och å andra sidan vad som är tekniskt möjligt.

I kursen får du träffa människor med funktionsnedsättningar och träna ditt ingenjörstänkande i de problem du ställs inför.

Ett par skor

I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) både som process och som resultat.

Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera produkter, tjänster och miljöer och avgöra hur väl de uppfyller kriterier för universell och inkluderande design. Vidare tränas studenten också i att föreslå möjliga förbättringar till produkter, tjänster och miljöer så att de i högre grad uppfyller kriterierna för universell och inkluderande design.

Save

Foto: Ett barn med mobil och hörlurar pekar framåt

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-boende, daglig verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som personlig assistent eller är anhörig. Kursen syftar till att du skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera appar, bilder och e-hjälpmedel och deras användbarhet för den berörda människan och verksamheten.

Kurs i belastnings- och kognitionsergonomi för Teknisk design-studenter i årskurs 3 och Medicin och teknik-studenter i årskurs 4.